Jaki podatek od „sprzedaży” ogródka działkowego w ROD-zie?

 

„Sprzedaż” ogródka działkowego w ROD jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Trwa jednak spór, czy przekazanie prawa do działki oraz zbycie nasadzeń i naniesień znajdujących się na jej terenie powinno być potraktowane i opodatkowane łącznie czy może osobno. Czytaj dalej...

 

Taką interpretacje urzędów skarbowych podważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku, który zapadł na posiedzeniu niejawnym (sygn. akt II FSK 3660/16). W pisemnym uzasadnieniu wyjaśnił, że ustawa o ROD ma pierwszeństwo przed zastosowaniem przepisów Kodeksu cywilnego. Jak podkreśla NSA, zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o ROD, nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce stanowią własność działkowca.

 

Oznacza to, że przychód ze sprzedaży altanek, nasadzeń oraz obiektów znajdujących się na ogródku działkowym jest przychodem ze zbycia rzeczy, a nie praw. NSA tym samym uznał, że działkowcy będą zobowiązaniu do uiszczenia podatku dochodowego od m.in. nasadzeń i altan tylko wówczas, gdy zostaną one sprzedane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło wybudowanie altan bądź zasadzenie.

 

Stanowisko NSA jest niewątpliwie korzystniejsze dla działkowców niż to, które przyjmowały urzędy skarbowe. Należy jednak w dalszy ciągu pamiętać o uiszczeniu podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), który wynosi 2 proc. Do jego zapłacenia jest zobowiązany nabywca, gdy wartość nabywanych rzeczy przekracza 1000 zł.

 

 

Do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym zgłosiła również swój udział Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, zajmując stanowisko, że „sprzedaż” prawa do działki oraz „sprzedaż” nasadzeń i naniesień na ogródku działkowym w ROD-zieban powinna być potraktowana i opodatkowana odrębnie.

– W zakresie podatku dochodowego przychód ze sprzedaży nasadzeń i urządzeń kwalifikować powinno się do przychodów z tzw. innych rzeczy (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit d ustawy o PIT) – tzw. sprzedaż rzeczy ruchomych (...) Pozwala to na rozliczenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży, a także niepodleganie podatkowi przy transakcji dokonanej po pół roku, licząc od końca miesiąca nabycia nasadzeń i urządzeń. Transakcja obciążona jest natomiast podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), który wynosi 2%, przy czym podatek ten płaci nabywca. Osobno natomiast rozliczać należy przychód osiągnięty z tytułu przeniesienia prawa do dzierżawy działki, który opodatkowany jest jako pochodzący z odpłatnego zbycia prawa majątkowego. Przychód taki co do zasady rozliczany jest według skali podatkowej (podatek według stopy 18 lub 32% PIT) – wskazuje Piotr Szulczewski, analityk Bankier.pl.

 

 

Konieczna konsultacja z właściwym urzędem skarbowym

Pomimo że w dniu 6 kwietnia 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok podtrzymujący decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, do czasu ukazania się jego uzasadnienia najlepszym rozwiązaniem dla działkowców w razie ewentualnego zamiaru "sprzedaży" działki, będzie uzyskanie informacji w zakresie podstawy opodatkowania we właściwym urzędzie skarbowym.

Obecnie w związku z brakiem uzasadnienia Naczelnego Sądu Administracyjnego nie ma ostatecznej informacji, w jaki sposób zostały zinterpretowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do ogrodów działkowych i działkowców.

 

Katarzyna Rostkowska

Działki na sprzedaż.

W naszym Ogrodzie są do sprzedania działki, które sprzedają właściciele.

Działka nr 43 - tel. 531-213-987

Działka nr 20 - tel. 517-672-882

Działka nr 17 - tel. 510-755-406


 


W świetlicy Ogrodu jest ustawiony stół do tenisa stołowego, który otrzymaliśmy bezpłatnie z klubu Sportowego "GWIAZDA" w Bydgoszczy

Stół jest dostępny dla wszystkich chętnych do gry w ping-ponga.

Klucze do świetlicy są u Prezesa działka nr 35 oraz u Gospodarza Ogrodu działka nr 47.

 


W związku na niestabilny grunt na alejkach i możliwość uszkodzenia instalacji wodociągowej,

zabrania się wjazdu pojazdów o masie powyżej 3,5 tony.


Komunikat Krajowej Rady PZD dotyczacy wycinki drzew i krzewów od 1 stycznia 2017 r.

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r. w znacznym zakresie zmieniła dotychczasowe zasady usuwania drzew i krzewów - także na działkach w ROD.

Podkreślenia jednak wymaga, że działkowcy nie zostali objęci ogólnym wyłączeniem od uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów.

Uprawnienie to zostało bowiem przyznane jedynie osobom fizycznym, które są właścicielami nieruchomości. Działkowiec zaś jest wprawdzie właścicielem nasadzeń, natomiast nieruchomość ( działka ) jest przez działkowca dzierżawiona.

 

Niemniej jednak nowelizacją wprowadzono znaczące zmiany w określaniu obwodów drzew, których wycinka nie wymaga zezwolenia - co wpływa na rozszerzenie zakresu swobody działkowców. Od 1 stycznia 2017 r. działkowiec może bowiem bez zezwolenia dokonać wycinki drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

 

  1. 100 cm - w przypadku ( topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego)

  2. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Zmieniły się też zasady usuwania krzewów. Działkowiec może teraz bez zezwolenia usunąć krzew lub krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m2. A zatem nie ma już znaczenia wiek krzewu, lecz powierzchnia, jaką krzewy zajmują.

 

Niezmienne pozostają zasady wycinki drzew i krzewów owocowych; działkowcy nadal mogą je usuwać z działki bez konieczności uzyskiwania zezwolenia organu administracji.

 

Istotne też jest, że jeśli działkowiec przed 1 stycznia 2017 r złożył wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta o pozwolenie na wycinkę drzewa lub krzewów rosnących na jego działce i do końca 2016 r. decyzja w tej sprawie albo nie została wydana, albo jeszcze nie stała się ostateczna - stosuje się znowelizowane, korzystniejsze dla działkowców przepisy.

 

Linki z informacjami:

 

 

Dostęp do danych działki - zabezpieczonych hasłem

(bezpieczne połączenie z przeglądarki Chrome )

Rodzinny Ogród Działkowy 

"ŚWIT"

w Bydgoszczy