Rodzinny Ogród Działkowy 

"ŚWIT"

w Bydgoszczy

Dostęp do danych działki - zabezpieczonych hasłem

(bezpieczne połączenie z przeglądarki Chrome )

 

CZY UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA OBOWIĄZUJE WSZYSTKICH DZIAŁKOWCÓW?

 

     Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD podejmuje najważniejsze decyzje mające wpływ na przyszłość ogrodu. Uchwały na nim podjęte obowiązują wszystkich działkowców w ROD, zarówno członków PZD, jak i działkowców, którzy członkami PZD nie są. Jeśli więc walne zebranie podejmie uchwałę o realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na elektryfikacji ogrodu oraz wynikającą z niej partycypację finansową przypadającą na jedną działkę − wszyscy działkowcy w ogrodzie będą musieli partycypować w kosztach.

  Wyjątkiem są tutaj uchwały w sprawie opłaty energe­tycznej i wodnej, które wnoszą wyłącznie ci działkow­cy, których działki są podłączone do sieci ogrodowych.

  Warunkiem obowiązywania uchwał walnego zebrania jest spełnienie wymogów formalnych dotyczących zwołania i prze­prowadzenia zebrania, jego prawomocność i zgodność podej­mowanych uchwał z prawem.

   Członkowie PZD muszą pamiętać, że o przyszłości ich ogrodu może decydować nawet kilka osób, które poważ­nie potraktują udział w walnym zebraniu. Statut PZD w § 61 ust. 1 wskazuje, że uchwały walnego zebrania w pierw­szym terminie mogą być podejmowane, jeśli w zebraniu weź­mie udział ponad połowa członków PZD danego ROD, ale już w drugim terminie − walne zebranie może podejmować uchwa­ły bez względu na liczbę obecnych na zebraniu członków. Czyli, jeśli w ogrodzie jest np. 300 członków PZD, a w drugim terminie walnego zebrania weźmie udział 50 osób – tych kilkadziesiąt osób zadecyduje o wysokości opłat ogrodowych, realizacji in­westycji czy remontów i innych istotnych sprawach, do których wszyscy inni działkowcy będą musieli się podporządkować.

Na Walnym Zebraniu w dniu 28.04.2018 roku podjęto decyzję o budowie nowej sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. Następnym krokiem będzie wybranie spośród działkowców Komisji do sprawy inwestycji. Komisja będzie organem doradczym dla Zarządu w całym procesie inwestycyjnym.